Zavolajte nám pre cenovú ponuku
Pon-Sob 8:00 - 18:00

0910 948 789

Obchodné podmienky

PODMIENKY A USTANOVENIA

Posledná aktualizácia 09. augusta 2022

OBSAH

1. SÚHLAS S PODMIENKAMI

2. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

3. REPREZENTÁCIE POUŽÍVATEĽOV

4. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

5. PRODUKTY

6. NÁKUPY A PLATBY

7. POLITIKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

8. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

9. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI

10. LICENCIA NA PRÍSPEVOK

11. USMERNENIA PRE PRESKÚMANIE

12. PODANIA

13. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

14. SPRÁVA LOKALITY

15. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

16. DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE

17. ÚPRAVY A PRERUŠENIA

18. PRÁVO, KTORÉ SA VZŤAHUJE

19. RIEŠENIE SPOROV

20. SPRÁVY

21. VYHLÁSENIE

22. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

23. ODŠKODNENIE

24. ÚDAJE POUŽÍVATEĽA

25. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

26. RÔZNE

27. KONTAKTUJTE NÁS

 

1. SÚHLAS S PODMIENKAMI

Tieto Podmienky používania predstavujú právne záväznú dohodu uzavretú medzi vami, či už osobne alebo v mene subjektu („vy“), a spoločnosťou Klimalex – Alexander Polák („Spoločnosť„, „my„, „nás“ alebo „naše„), ktoré sa týkajú vášho prístupu a používania https://klimalex.sk webových stránok, ako aj akýchkoľvek iných mediálnych foriem, mediálnych kanálov, mobilných webových stránok alebo mobilných aplikácií, ktoré s nimi súvisia, sú s nimi prepojené alebo inak prepojené (ďalej spoločne len „stránky“). Sme registrovaní na Slovensku a máme sídlo na adrese Šintavská 3141/8, Petržalka, Bratislava, Bratislavský kraj 851 05. Naše identifikačné číslo pre DPH je SK1025584659. Súhlasíte s tým, že vstupom na stránku ste si prečítali všetky tieto Podmienky používania, porozumeli ste im a súhlasíte s nimi. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI TÝMITO PODMIENKAMI POUŽÍVANIA, POTOM MÁTE VÝSLOVNÝ ZÁKAZ POUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU A MUSÍTE JU OKAMŽITE PRESTAŤ POUŽÍVAŤ.

Doplnkové podmienky alebo dokumenty, ktoré môžu byť z času na čas zverejnené na stránke, sú týmto výslovne zahrnuté do tohto dokumentu prostredníctvom odkazu. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia z času na čas vykonať zmeny alebo úpravy týchto podmienok používania. Na všetky zmeny vás upozorníme aktualizáciou dátumu „Posledná aktualizácia“ týchto Podmienok používania a vy sa vzdávate práva na konkrétne oznámenie každej takejto zmeny. Uistite sa, že pri každom použití našej stránky skontrolujete príslušné Podmienky, aby ste pochopili, ktoré Podmienky sa na ňu vzťahujú. Zmeny v akýchkoľvek revidovaných Podmienkach používania sa na vás budú vzťahovať a bude sa mať za to, že ste sa s nimi oboznámili a že ste ich prijali, ak budete pokračovať v používaní Webovej lokality po dátume zverejnenia takýchto revidovaných Podmienok používania.

Informácie uvedené na tejto stránke nie sú určené na distribúciu alebo použitie akoukoľvek osobou alebo subjektom v akejkoľvek jurisdikcii alebo krajine, kde by takáto distribúcia alebo použitie boli v rozpore so zákonom alebo predpismi, alebo by podliehali akejkoľvek registračnej povinnosti v rámci takejto jurisdikcie alebo krajiny. Preto osoby, ktoré sa rozhodnú pristupovať na stránku z iných miest, tak robia z vlastnej iniciatívy a sú výlučne zodpovedné za dodržiavanie miestnych zákonov, ak a v akom rozsahu sa miestne zákony uplatňujú.

Stránka je určená pre používateľov, ktorí majú najmenej 18 rokov. Osobám mladším ako 18 rokov nie je povolené používať alebo registrovať sa na stránke.

2. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Ak nie je uvedené inak, stránka je naším majetkom a všetok zdrojový kód, databázy, funkčnosť, softvér, dizajn webovej stránky, audio, video, text, fotografie a grafika na stránke (spoločne ďalej len „Obsah“) a ochranné známky, servisné značky a logá, ktoré sú na nej obsiahnuté (ďalej len „Značky“), sú v našom vlastníctve alebo pod našou kontrolou, alebo sú chránené autorským právom a zákonmi o ochranných známkach a rôznymi inými právami duševného vlastníctva a zákonmi o nekalej súťaži Spojených štátov, medzinárodnými zákonmi o autorských právach a medzinárodnými dohovormi. Obsah a značky sú na stránke poskytované „TAK, AKO SÚ“, len pre vašu informáciu a osobné použitie. S výnimkou prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach používania sa žiadna časť Webovej lokality a žiadny Obsah ani Značky nesmú kopírovať, reprodukovať, agregovať, opätovne publikovať, nahrávať, zverejňovať, verejne zobrazovať, kódovať, prekladať, prenášať, distribuovať, predávať, licencovať ani inak využívať na akékoľvek komerčné účely bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.

Za predpokladu, že ste oprávnení používať Webovú lokalitu, je vám udelená obmedzená licencia na prístup a používanie Webovej lokality a na stiahnutie alebo vytlačenie kópie akejkoľvek časti obsahu, ku ktorej ste riadne získali prístup, výlučne na vaše osobné, nekomerčné použitie. Vyhradzujeme si všetky práva, ktoré vám neboli výslovne udelené v súvislosti so stránkou, obsahom a značkami.

3. REPREZENTÁCIE POUŽÍVATEĽOV

Používaním stránky vyhlasujete a zaručujete, že: (1) všetky registračné informácie, ktoré poskytnete, budú pravdivé, presné, aktuálne a úplné; (2) budete udržiavať presnosť týchto informácií a v prípade potreby budete tieto registračné informácie bezodkladne aktualizovať; (3) máte právnu spôsobilosť a súhlasíte s dodržiavaním týchto Podmienok používania; (4) v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko, nie ste neplnoletý; (5) nebudete pristupovať na Webovú lokalitu automatizovanými alebo neľudskými prostriedkami, či už prostredníctvom bota, skriptu alebo inak; (6) nebudete používať Webovú lokalitu na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely; a (7) vaše používanie Webovej lokality nebude porušovať žiadny platný zákon alebo predpis.

Ak poskytnete akékoľvek nepravdivé, nepresné, neaktuálne alebo neúplné informácie, máme právo pozastaviť alebo zrušiť vaše konto a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie stránky (alebo jej časti).

4. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA

Môže sa od vás vyžadovať, aby ste sa na stránke zaregistrovali. Súhlasíte s tým, že svoje heslo budete uchovávať v tajnosti a budete zodpovední za všetky prípady používania svojho účtu a hesla. Vyhradzujeme si právo odstrániť, obnoviť alebo zmeniť vami zvolené používateľské meno, ak podľa vlastného uváženia zistíme, že takéto používateľské meno je nevhodné, obscénne alebo inak nevhodné.

5. PRODUKTY

Dostupnosť všetkých produktov závisí od ich dostupnosti. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu ukončiť predaj akýchkoľvek výrobkov. Ceny všetkých výrobkov sa môžu zmeniť.

6. NÁKUPY A PLATBY

Prijímame tieto formy platby:

– Vízum

– Mastercard

– American Express

– PayPal

Súhlasíte s poskytovaním aktuálnych, úplných a presných informácií o nákupoch a účtoch pri všetkých nákupoch uskutočnených prostredníctvom stránky. Ďalej súhlasíte s tým, že budete bezodkladne aktualizovať informácie o účte a platbách vrátane e-mailovej adresy, spôsobu platby a dátumu ukončenia platnosti platobnej karty, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a v prípade potreby vás kontaktovať. K cene nákupov bude pripočítaná daň z predaja, ak to budeme považovať za potrebné. Ceny môžeme kedykoľvek zmeniť. Všetky platby sa uskutočňujú v eurách.

Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky poplatky za vaše nákupy v aktuálne platných cenách a všetky príslušné poplatky za prepravu, a oprávňujete nás, aby sme pri zadávaní vašej objednávky účtovali všetky tieto sumy vášmu vybranému poskytovateľovi platobných služieb. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby alebo omyly v cenách, a to aj v prípade, že sme už požadovali alebo prijali platbu.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku zadanú prostredníctvom stránky. Podľa vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpených produktov na osobu, domácnosť alebo objednávku. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať objednávky zadané tým istým zákazníckym účtom alebo v rámci toho istého zákazníckeho účtu, toho istého spôsobu platby a/alebo objednávky, ktoré používajú tú istú fakturačnú alebo dodávaciu adresu. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho vlastného uváženia javia ako objednávky zadané obchodníkmi, predajcami alebo distribútormi.

7. POLITIKA VRÁTENIA PEŇAZÍ

Pred nákupom si prečítajte naše zásady vrátenia tovaru uverejnené na stránke.

8. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Na stránku nesmiete pristupovať ani ju používať na iné účely, než na ktoré sme ju sprístupnili. Stránky sa nesmú používať v súvislosti s akýmikoľvek komerčnými aktivitami okrem tých, ktoré sme výslovne podporili alebo schválili.

Ako používateľ stránky súhlasíte s tým, že nebudete:

 • Systematicky získavať údaje alebo iný obsah zo stránky s cieľom vytvoriť alebo zostaviť, priamo alebo nepriamo, zbierku, kompiláciu, databázu alebo adresár bez nášho písomného súhlasu.
 • Podvádzať, klamať alebo zavádzať nás a ostatných používateľov, najmä pri pokusoch o zistenie citlivých informácií o účte, ako sú napríklad používateľské heslá.
 • Obchádzať, vypínať alebo inak zasahovať do bezpečnostných funkcií Webovej lokality vrátane funkcií, ktoré zabraňujú alebo obmedzujú používanie alebo kopírovanie akéhokoľvek obsahu alebo vynucujú obmedzenia používania Webovej lokality a/alebo obsahu na nej obsiahnutého.
 • znevažovať, poškodzovať alebo inak poškodzovať podľa nášho názoru nás a/alebo stránku.
 • používať akékoľvek informácie získané zo stránky na obťažovanie, zneužívanie alebo ubližovanie inej osobe.
 • nesprávne využívať naše podporné služby alebo podávať nepravdivé správy o zneužívaní alebo nevhodnom správaní.
 • používať stránku spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi alebo predpismi.
 • neoprávnene vytvárať rámce alebo prepojenia na Webovú lokalitu.
 • Nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať nahrávať alebo prenášať) vírusy, trójske kone alebo iný materiál, vrátane nadmerného používania veľkých písmen a spamovania (nepretržité odosielanie opakujúceho sa textu), ktorý narúša neprerušované používanie a využívanie Webových stránok ktoroukoľvek stranou alebo upravuje, zhoršuje, narúša, mení alebo zasahuje do používania, vlastností, funkcií, prevádzky alebo údržby Webových stránok.
 • Zapojiť sa do akéhokoľvek automatizovaného používania systému, ako je napríklad používanie skriptov na odosielanie komentárov alebo správ, alebo používanie akýchkoľvek nástrojov na získavanie údajov, robotov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov.
 • Odstrániť upozornenie na autorské práva alebo iné vlastnícke práva z akéhokoľvek obsahu.
 • Pokúsiť sa vydávať za iného používateľa alebo osobu alebo používať používateľské meno iného používateľa.
 • Nahrávať alebo prenášať (alebo sa pokúšať nahrávať alebo prenášať) akýkoľvek materiál, ktorý funguje ako pasívny alebo aktívny mechanizmus zhromažďovania alebo prenosu informácií, okrem iného vrátane formátov na výmenu čistej grafiky („gif“), pixelov 1×1, webových chýb, súborov cookie alebo iných podobných zariadení (niekedy označovaných ako „spyware“ alebo „mechanizmy pasívneho zhromažďovania“ alebo „pcms“).
 • narúšať, rušiť alebo neprimerane zaťažovať stránku alebo siete či služby pripojené k stránke.
 • Obťažovať, obťažovať, zastrašovať alebo ohrozovať našich zamestnancov alebo zástupcov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní akejkoľvek časti Webových stránok.
 • Pokúsiť sa obísť akékoľvek opatrenia stránky určené na zabránenie alebo obmedzenie prístupu na stránku alebo jej časť.
 • kopírovať alebo upravovať softvér stránky, okrem iného vrátane Flash, PHP, HTML, JavaScript alebo iného kódu.
 • S výnimkou prípadov povolených platnými zákonmi, dešifrovať, dekompilovať, rozoberať alebo spätne analyzovať akýkoľvek softvér, ktorý tvorí alebo akýmkoľvek spôsobom tvorí súčasť týchto stránok.
 • S výnimkou prípadov, keď je to výsledkom štandardného používania vyhľadávača alebo internetového prehliadača, používať, spúšťať, vyvíjať alebo šíriť akýkoľvek automatizovaný systém, okrem iného vrátane akéhokoľvek pavúka, robota, podvodného nástroja, škrabáka alebo offline čítačky, ktorá pristupuje na túto stránku, alebo používať či spúšťať akýkoľvek nepovolený skript alebo iný softvér.
 • používať nákupného agenta alebo sprostredkovateľa nákupu na nákupy na stránke.
 • Neoprávnene používať Webovú lokalitu vrátane zhromažďovania používateľských mien a/alebo e-mailových adries používateľov elektronickými alebo inými prostriedkami na účely zasielania nevyžiadaných e-mailov alebo vytvárania používateľských účtov automatizovanými prostriedkami alebo pod falošnou zámienkou.
 • používať stránku ako súčasť akejkoľvek snahy konkurovať nám alebo inak používať stránku a/alebo Obsah na akékoľvek úsilie generujúce zisk alebo komerčné podnikanie.
 • používať Webové stránky na inzerciu alebo ponuku predaja tovaru a služieb.
 • predávať alebo inak prenášať svoj profil.

9. PRÍSPEVKY GENEROVANÉ POUŽÍVATEĽMI

Stránka vás môže vyzvať na chatovanie, prispievanie alebo účasť na blogoch, diskusných fórach, online fórach a iných funkciách a môže vám poskytnúť možnosť vytvárať, odosielať, zverejňovať, zobrazovať, prenášať, predvádzať, publikovať, distribuovať alebo vysielať obsah a materiály nám alebo na stránke, okrem iného vrátane textu, textov, videí, zvukových záznamov, fotografií, grafiky, komentárov, návrhov alebo osobných informácií alebo iných materiálov (ďalej len „príspevky“). Príspevky môžu byť viditeľné pre ostatných používateľov stránky a Ponuky na trhu a prostredníctvom webových stránok tretích strán. So všetkými príspevkami, ktoré odovzdáte, sa preto môže zaobchádzať ako s nedôvernými a nechránenými. Keď vytvoríte alebo sprístupníte akékoľvek Príspevky, vyhlasujete tým a zaručujete, že:

 • Vytváranie, distribúcia, prenos, verejné zobrazovanie alebo predvádzanie a prístup k vašim príspevkom, ich sťahovanie alebo kopírovanie neporušuje a nebude porušovať vlastnícke práva vrátane, ale nie výlučne, autorských práv, patentov, ochranných známok, obchodného tajomstva alebo morálnych práv akejkoľvek tretej strany.
 • Ste autorom a vlastníkom alebo máte potrebné licencie, práva, súhlasy, uvoľnenia a povolenia na používanie a oprávnenie nás, stránky a ostatných používateľov stránky používať vaše príspevky akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá stránka a tieto Podmienky používania.
 • Máte písomný súhlas, uvoľnenie a/alebo povolenie každej identifikovateľnej osoby vo vašich príspevkoch na použitie mena alebo podobizne každej takejto identifikovateľnej osoby, aby ste umožnili zaradenie a použitie vašich príspevkov akýmkoľvek spôsobom, ktorý predpokladá Webová lokalita a tieto Podmienky používania.
 • Vaše príspevky nie sú nepravdivé, nepresné ani zavádzajúce.
 • Vaše príspevky nie sú nevyžiadanou alebo neoprávnenou reklamou, propagačnými materiálmi, pyramídovými schémami, reťazovými listami, spamom, hromadnými zásielkami ani inými formami získavania informácií.
 • Vaše príspevky nie sú obscénne, oplzlé, lascívne, oplzlé, násilné, obťažujúce, hanlivé, ohováračské alebo inak nevhodné (podľa nášho rozhodnutia).
 • Vaše príspevky nikoho nezosmiešňujú, nezosmiešňujú, neznevažujú, nezastrašujú ani nezneužívajú.
 • Vaše príspevky sa nepoužívajú na obťažovanie alebo ohrozovanie (v právnom zmysle týchto pojmov) iných osôb a na propagáciu násilia voči konkrétnej osobe alebo skupine osôb.
 • Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon, nariadenie alebo predpis.
 • Vaše príspevky neporušujú práva na súkromie alebo publicitu žiadnej tretej strany.
 • Vaše príspevky neporušujú žiadny platný zákon týkajúci sa detskej pornografie alebo inak určený na ochranu zdravia alebo blaha maloletých;
 • Vaše príspevky neobsahujú žiadne urážlivé komentáre, ktoré súvisia s rasou, národnosťou, pohlavím, sexuálnymi preferenciami alebo telesným postihnutím.
 • Vaše príspevky inak neporušujú ani neodkazujú na materiál, ktorý porušuje akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok používania alebo akýkoľvek platný zákon alebo predpis.

Akékoľvek používanie stránky alebo ponúk na trhovisku v rozpore s vyššie uvedeným porušuje tieto podmienky používania a môže mať okrem iného za následok ukončenie alebo pozastavenie vašich práv na používanie stránky a ponúk na trhovisku.

10. LICENCIA NA PRÍSPEVOK

Umiestnením svojich príspevkov na ktorúkoľvek časť Webovej lokality nám automaticky udeľujete a vyhlasujete a zaručujete, že máte právo udeliť neobmedzené, neobmedzené, neodvolateľné, trvalé, nevýhradné, prenosné, bezplatné, plne zaplatené, celosvetové právo a licenciu na hosťovanie, používanie, kopírovanie, reprodukciu, zverejňovanie, predaj, ďalší predaj, publikovanie, vysielanie, prepisovanie, archivovanie, ukladanie, cache, verejne predvádzať, verejne zobrazovať, preformátovať, prekladať, prenášať, robiť výňatky (vcelku alebo čiastočne) a distribuovať takéto príspevky (vrátane, bez obmedzenia, vášho obrazu a hlasu) na akýkoľvek komerčný, reklamný alebo iný účel a pripravovať odvodené diela alebo začleňovať takéto príspevky do iných diel a udeľovať a povoľovať sublicencie na vyššie uvedené. Používanie a šírenie sa môže uskutočňovať v akýchkoľvek mediálnych formátoch a prostredníctvom akýchkoľvek mediálnych kanálov.

Táto licencia sa vzťahuje na akúkoľvek formu, médium alebo technológiu, ktorá je v súčasnosti známa alebo bude vyvinutá v budúcnosti, a zahŕňa naše používanie vášho mena, názvu spoločnosti a názvu franšízy, podľa potreby, a akýchkoľvek ochranných známok, servisných značiek, obchodných názvov, log a osobných a komerčných obrázkov, ktoré ste poskytli. Vzdávate sa všetkých morálnych práv na svoje príspevky a zaručujete, že morálne práva na vaše príspevky neboli uplatnené iným spôsobom.

Na vaše príspevky si neuplatňujeme žiadne vlastnícke právo. Vy si ponechávate plné vlastníctvo všetkých svojich príspevkov a akýchkoľvek práv duševného vlastníctva alebo iných vlastníckych práv súvisiacich s vašimi príspevkami. Nezodpovedáme za žiadne vyhlásenia alebo prehlásenia vo vašich príspevkoch, ktoré ste poskytli v akejkoľvek oblasti na Webovej lokalite. Za svoje príspevky na Webovú lokalitu nesiete výhradnú zodpovednosť a výslovne súhlasíte s tým, že nás zbavíte akejkoľvek zodpovednosti a zdržíte sa akýchkoľvek právnych krokov voči nám v súvislosti s vašimi príspevkami.

Máme právo podľa vlastného uváženia (1) upravovať, redigovať alebo inak meniť akékoľvek príspevky; (2) preradiť akékoľvek príspevky do vhodnejších kategórií a umiestniť ich na vhodnejšie miesta na stránke; a (3) kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu bez predchádzajúceho upozornenia predbežne skontrolovať alebo vymazať akékoľvek príspevky. Nemáme povinnosť monitorovať vaše príspevky.

11. USMERNENIA PRE PRESKÚMANIE

Na stránke vám môžeme poskytnúť oblasti, kde môžete zanechať recenzie alebo hodnotenia. Pri zverejňovaní recenzií musíte spĺňať nasledujúce kritériá: (1) mali by ste mať priamu skúsenosť s hodnotenou osobou/subjektom; (2) vaše recenzie by nemali obsahovať urážlivé vulgarizmy ani hanlivé, rasistické, urážlivé alebo nenávistné výrazy; (3) vaše recenzie by nemali obsahovať diskriminačné odkazy na základe náboženstva, rasy, pohlavia, národnosti, veku, rodinného stavu, sexuálnej orientácie alebo zdravotného postihnutia; (4) vaše recenzie by nemali obsahovať odkazy na nezákonnú činnosť; (5) ak uverejňujete negatívne recenzie, nemali by ste byť prepojení s konkurenciou; (6) nemali by ste robiť žiadne závery o zákonnosti konania; (7) nesmiete uverejňovať žiadne nepravdivé alebo zavádzajúce vyhlásenia a (8) nesmiete organizovať kampaň, ktorá by povzbudzovala ostatných, aby uverejňovali recenzie, či už pozitívne alebo negatívne.

Recenzie môžeme prijať, odmietnuť alebo odstrániť podľa vlastného uváženia. Nemáme absolútne žiadnu povinnosť kontrolovať recenzie alebo ich odstraňovať, a to ani v prípade, že niekto považuje recenzie za nevhodné alebo nepresné. Recenzie nie sú nami schválené a nemusia nevyhnutne vyjadrovať naše názory ani názory našich pridružených spoločností alebo partnerov. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu recenziu ani za žiadne nároky, záväzky alebo straty vyplývajúce z akejkoľvek recenzie. Uverejnením recenzie nám týmto udeľujete trvalé, nevýhradné, celosvetové, bezplatné, plne zaplatené, prevoditeľné a sublicencovateľné právo a licenciu na reprodukciu, úpravu, preklad, prenos akýmikoľvek prostriedkami, zobrazovanie, vykonávanie a/alebo distribúciu všetkého obsahu súvisiaceho s recenziou.

12. PODANIA

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akékoľvek otázky, komentáre, návrhy, nápady, spätná väzba alebo iné informácie týkajúce sa lokality alebo ponuky trhoviska („príspevky“), ktoré nám poskytnete, nie sú dôverné a stávajú sa naším výhradným vlastníctvom. Budeme vlastniť výhradné práva vrátane všetkých práv duševného vlastníctva a budeme mať právo na neobmedzené používanie a šírenie týchto Podnetov na akýkoľvek zákonný účel, komerčný alebo iný, bez toho, aby sme vám poskytli potvrdenie alebo kompenzáciu. Týmto sa vzdávate všetkých morálnych práv na všetky takéto Podania a týmto zaručujete, že všetky takéto Podania sú vaše originálne alebo že máte právo takéto Podania odoslať. Súhlasíte s tým, že voči nám nebudete mať žiadne nároky na náhradu škody v prípade údajného alebo skutočného porušenia alebo zneužitia akéhokoľvek vlastníckeho práva k vašim Podaniam.

13. WEBOVÉ STRÁNKY A OBSAH TRETÍCH STRÁN

Stránka môže obsahovať (alebo vám môžu byť prostredníctvom stránky alebo ponuky na trhu zaslané) odkazy na iné webové stránky („webové stránky tretích strán“), ako aj články, fotografie, text, grafiku, obrázky, návrhy, hudbu, zvuk, video, informácie, aplikácie, softvér a iný obsah alebo položky, ktoré patria tretím stranám alebo pochádzajú od tretích strán („obsah tretích strán“). Takéto Webové lokality tretích strán a Obsah tretích strán nie sú nami skúmané, monitorované ani kontrolované z hľadiska presnosti, vhodnosti alebo úplnosti a nie sme zodpovední za žiadne Webové lokality tretích strán, ku ktorým sa pristupuje prostredníctvom Webovej lokality, ani za žiadny Obsah tretích strán zverejnený na Webovej lokalite, dostupný prostredníctvom nej alebo nainštalovaný z nej, vrátane obsahu, presnosti, urážlivosti, názorov, spoľahlivosti, zásad ochrany osobných údajov alebo iných zásad uvedených na Webových lokalitách tretích strán alebo v Obsahu tretích strán. Zahrnutie, prepojenie alebo povolenie používania alebo inštalácie akýchkoľvek Webových stránok tretích strán alebo akéhokoľvek obsahu tretích strán neznamená ich schválenie alebo podporu z našej strany. Ak sa rozhodnete opustiť Webovú lokalitu a vstúpiť na Webové lokality tretích strán alebo použiť či nainštalovať akýkoľvek Obsah tretích strán, robíte tak na vlastné riziko a mali by ste si byť vedomí, že tieto Podmienky používania sa už ďalej neriadia. Mali by ste si prečítať príslušné podmienky a zásady vrátane ochrany osobných údajov a postupov zhromažďovania údajov na všetkých webových stránkach, na ktoré prejdete zo stránky alebo ktoré sa týkajú akýchkoľvek aplikácií, ktoré používate alebo inštalujete zo stránky. Akékoľvek nákupy, ktoré uskutočníte prostredníctvom webových lokalít tretích strán, sa uskutočnia prostredníctvom iných webových lokalít a od iných spoločností a my nenesieme žiadnu zodpovednosť v súvislosti s takýmito nákupmi, ktoré sú výlučne medzi vami a príslušnou treťou stranou. Súhlasíte a beriete na vedomie, že neschvaľujeme produkty alebo služby ponúkané na Webových stránkach tretích strán a vy nás zbavíte zodpovednosti za akúkoľvek škodu spôsobenú nákupom takýchto produktov alebo služieb. Okrem toho nás zbavíte zodpovednosti za akékoľvek straty, ktoré utrpíte, alebo škody, ktoré vám vzniknú v súvislosti s obsahom tretej strany alebo akýmkoľvek kontaktom s webovými stránkami tretej strany.

14. SPRÁVA LOKALITY

Vyhradzujeme si právo, ale nie povinnosť: (2) podniknúť príslušné právne kroky proti komukoľvek, kto podľa nášho vlastného uváženia porušuje zákon alebo tieto Podmienky používania, vrátane, ale bez obmedzenia, nahlásenia takéhoto používateľa orgánom činným v trestnom konaní; (3) podľa nášho vlastného uváženia a bez obmedzenia odmietnuť, obmedziť prístup, obmedziť dostupnosť alebo deaktivovať (v rozsahu, v akom je to technologicky možné) akýkoľvek váš príspevok alebo jeho časť; (4) podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia, upozornenia alebo zodpovednosti odstrániť zo stránok alebo inak znefunkčniť všetky súbory a obsah, ktoré sú nadmerne veľké alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažujú naše systémy; a (5) inak spravovať stránky spôsobom určeným na ochranu našich práv a majetku a na uľahčenie riadneho fungovania stránok a Ponuky na trhu.

15. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Záleží nám na ochrane osobných údajov a bezpečnosti. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov: https://klimalex.sk/gdpr/ochrana-osobnych-udajov. Používaním stránky alebo ponuky na trhovisku súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú súčasťou týchto podmienok používania. Upozorňujeme, že Webové stránky a Ponuky na trhovisku sú umiestnené v Nemecku. Ak na stránku alebo Ponuky Marketplace pristupujete z akéhokoľvek iného regiónu sveta, kde platia zákony alebo iné požiadavky upravujúce zhromažďovanie, používanie alebo zverejňovanie osobných údajov, ktoré sa líšia od platných zákonov v Nemecku, potom svojím ďalším používaním stránky prenášate svoje údaje do Nemecka a výslovne súhlasíte s ich prenosom a spracovaním v Nemecku.

16. DOBA PLATNOSTI A UKONČENIE

Tieto Podmienky používania zostávajú v plnej platnosti a účinnosti, kým používate Stránku. BEZ OBMEDZENIA AKÉHOKOĽVEK INÉHO USTANOVENIA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA SI VYHRADZUJEME PRÁVO PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA ALEBO ZODPOVEDNOSTI ODOPRIEŤ PRÍSTUP K LOKALITE A PONUKÁM TRHOVISKA A ICH POUŽÍVANIE (VRÁTANE BLOKOVANIA URČITÝCH IP ADRIES) AKEJKOĽVEK OSOBE Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU ALEBO BEZ DÔVODU, OKREM INÉHO AJ Z DÔVODU PORUŠENIA AKÉHOKOĽVEK VYHLÁSENIA, ZÁRUKY ALEBO DOHODY OBSIAHNUTEJ V TÝCHTO PODMIENKACH POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK PLATNÉHO ZÁKONA ALEBO NARIADENIA. PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA MÔŽEME KEDYKOĽVEK A BEZ UPOZORNENIA UKONČIŤ VAŠE POUŽÍVANIE ALEBO ÚČASŤ NA STRÁNKE A PONUKÁCH TRHOVISKA ALEBO VYMAZAŤ VÁŠ ÚČET A AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO INFORMÁCIE, KTORÉ STE ZVEREJNILI.

Ak z akéhokoľvek dôvodu zrušíme alebo pozastavíme vaše konto, nesmiete si registrovať a vytvárať nové konto pod svojím menom, falošným alebo požičaným menom alebo menom akejkoľvek tretej strany, a to ani v prípade, že konáte v mene tretej strany. Okrem zrušenia alebo pozastavenia vášho účtu si vyhradzujeme právo podniknúť príslušné právne kroky vrátane, ale bez obmedzenia, uplatnenia občianskoprávnych, trestnoprávnych a súdnych opatrení.

17. ÚPRAVY A PRERUŠENIA

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, upraviť alebo odstrániť obsah stránky podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia. Nemáme však žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia upraviť alebo zrušiť všetky ponuky na trhovisku alebo ich časť. Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek úpravu, zmenu ceny, pozastavenie alebo ukončenie poskytovania stránok alebo Ponuky Marketplace.

Nemôžeme zaručiť, že stránka a Ponuky na trhu budú vždy k dispozícii. Môžu sa vyskytnúť hardvérové, softvérové alebo iné problémy alebo potreba vykonať údržbu súvisiacu so stránkou, čo môže mať za následok prerušenia, oneskorenia alebo chyby. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zmeniť, revidovať, aktualizovať, pozastaviť, prerušiť alebo inak upraviť Webovú lokalitu alebo Ponuky na trhovisku bez toho, aby sme vás o tom informovali. Súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty, škody alebo nepríjemnosti spôsobené nemožnosťou prístupu alebo používania Webovej lokality alebo Ponuky Marketplace počas akéhokoľvek výpadku alebo prerušenia prevádzky Webovej lokality alebo Ponuky Marketplace. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok používania sa nebude vykladať tak, že nás zaväzuje udržiavať a podporovať Webovú lokalitu alebo Ponuky Marketplace alebo poskytovať akékoľvek opravy, aktualizácie alebo vydania v súvislosti s nimi.

18. PRÁVO, KTORÉ SA VZŤAHUJE

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú podľa slovenského práva a použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené. Ak je vaše obvyklé bydlisko v EÚ a ste spotrebiteľ, máte navyše ochranu, ktorú vám poskytujú záväzné ustanovenia právnych predpisov v krajine vášho bydliska. Spoločnosť Klimalex – Alexander Polák aj vy súhlasíte s tým, že sa podriaďujete nevýlučnej právomoci súdov Bratislavského kraja, čo znamená, že môžete podať žalobu na ochranu svojich práv na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s týmito Podmienkami používania na Slovensku alebo v krajine EÚ, v ktorej máte bydlisko.

19. RIEŠENIE SPOROV

Neformálne rokovania

S cieľom urýchliť riešenie a kontrolovať náklady akéhokoľvek sporu, rozporu alebo nároku súvisiaceho s týmito Podmienkami používania (každý „spor“ a spoločne „spory“), ktorý ste vzniesli vy alebo my (jednotlivo „strana“ a spoločne „strany“), sa strany dohodli, že sa najprv pokúsia o neformálne rokovanie o každom spore (s výnimkou sporov výslovne uvedených nižšie), a to najmenej tridsať (30) dní pred začatím rozhodcovského konania. Takéto neformálne rokovania sa začnú na základe písomného oznámenia jednej strany druhej strane.

Záväzná arbitráž

Akýkoľvek spor vyplývajúci zo vzťahov medzi zmluvnými stranami tejto zmluvy bude rozhodovať jeden rozhodca, ktorý bude vybraný v súlade s Rozhodcovským a vnútorným poriadkom Európskeho rozhodcovského súdu, ktorý je súčasťou Európskeho rozhodcovského centra so sídlom v Štrasburgu, a ktorý je platný v čase podania návrhu na rozhodcovské konanie a ktorého prijatie tejto doložky predstavuje prijatie. Sídlom rozhodcovského konania je Bratislava, Slovenská republika. Rokovacím jazykom je slovenský jazyk. Rozhodným hmotným právom je slovenské právo.

Obmedzenia

Strany sa dohodli, že akékoľvek rozhodcovské konanie sa obmedzí na spor medzi stranami jednotlivo. V plnom rozsahu povolenom zákonom (a) žiadne rozhodcovské konanie sa nesmie spojiť so žiadnym iným konaním; (b) neexistuje žiadne právo ani oprávnenie na to, aby sa akýkoľvek spor riešil v rozhodcovskom konaní na základe hromadnej žaloby alebo aby sa použili postupy hromadnej žaloby; a (c) neexistuje žiadne právo ani oprávnenie na to, aby sa akýkoľvek spor riešil v údajnom zastúpení v mene širokej verejnosti alebo akýchkoľvek iných osôb.

Výnimky z neformálneho vyjednávania a rozhodcovského konania

Zmluvné strany sa dohodli, že vyššie uvedené ustanovenia o neformálnych rokovaniach a záväznom rozhodcovskom konaní sa nevzťahujú na tieto spory: (a) spory, ktorých cieľom je presadiť alebo chrániť práva duševného vlastníctva zmluvnej strany alebo ktoré sa týkajú ich platnosti; (b) spory súvisiace s obvineniami z krádeže, pirátstva, narušenia súkromia alebo neoprávneného používania alebo z nich vyplývajúce; a (c) spory o súdny príkaz. Ak sa zistí, že toto ustanovenie je nezákonné alebo nevykonateľné, potom sa žiadna zo strán nerozhodne pre rozhodcovské konanie akéhokoľvek sporu, ktorý spadá pod časť tohto ustanovenia, ktorá sa považuje za nezákonnú alebo nevykonateľnú, a takýto spor bude rozhodovať príslušný súd v rámci súdov uvedených vyššie pre príslušnosť a strany súhlasia, že sa podrobia osobnej právomoci tohto súdu.

20. SPRÁVY

Na stránke sa môžu vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať ponúk na trhovisku vrátane opisov, cien, dostupnosti a rôznych iných informácií. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie na stránke bez predchádzajúceho upozornenia.

21. VYHLÁSENIE

STRÁNKA JE POSKYTOVANÁ V STAVE, V AKOM SA NACHÁDZA A V AKOM JE K DISPOZÍCII. SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SLUŽBY STRÁNKY BUDETE POUŽÍVAŤ NA VLASTNÉ RIZIKO. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM SA ZRIEKAME VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH, V SÚVISLOSTI SO STRÁNKOU A JEJ POUŽÍVANÍM, VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV. NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY ANI VYHLÁSENIA O PRESNOSTI ALEBO ÚPLNOSTI OBSAHU STRÁNKY ALEBO OBSAHU AKÝCHKOĽVEK WEBOVÝCH STRÁNOK, NA KTORÉ SA ODKAZUJE NA TEJTO STRÁNKE, A NENESIEME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK (1) CHYBY, OMYLY ALEBO NEPRESNOSTI OBSAHU A MATERIÁLOV, (2) ZRANENIA OSÔB ALEBO ŠKODY NA MAJETKU AKEJKOĽVEK POVAHY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z VÁŠHO PRÍSTUPU NA STRÁNKU A JEJ POUŽÍVANIA, (3) AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP K NAŠIM ZABEZPEČENÝM SERVEROM A/ALEBO AKÝMKOĽVEK A VŠETKÝM OSOBNÝM ÚDAJOM A/ALEBO FINANČNÝM INFORMÁCIÁM, KTORÉ SÚ NA NICH ULOŽENÉ, ALEBO ICH POUŽÍVANIE, (4) AKÉKOĽVEK PRERUŠENIE ALEBO ZASTAVENIE PRENOSU NA STRÁNKU ALEBO ZO STRÁNKY, (5) AKÉKOĽVEK CHYBY, VÍRUSY, TRÓJSKE KONE A PODOBNE, KTORÉ MÔŽU BYŤ PRENESENÉ NA STRÁNKU ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A/ALEBO (6) AKÉKOĽVEK CHYBY ALEBO OPOMENUTIA V AKOMKOĽVEK OBSAHU A MATERIÁLOCH ALEBO ZA AKÚKOĽVEK STRATU ALEBO ŠKODU AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ZVEREJNENÉHO, PRENÁŠANÉHO ALEBO INAK SPRÍSTUPNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. NEZARUČUJEME, NESCHVAĽUJEME, NEGARANTUJEME ANI NEPREBERÁME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNY PRODUKT ALEBO SLUŽBU, KTORÉ INZERUJE ALEBO PONÚKA TRETIA STRANA PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY, AKEJKOĽVEK HYPERTEXTOVEJ WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKY ALEBO MOBILNEJ APLIKÁCIE, KTORÁ JE UVEDENÁ V AKOMKOĽVEK BANNERI ALEBO INEJ REKLAME, A NEBUDEME STRANOU ANI NIJAKO NEZODPOVEDÁME ZA MONITOROVANIE ŽIADNEJ TRANSAKCIE MEDZI VAMI A AKÝMIKOĽVEK POSKYTOVATEĽMI PRODUKTOV ALEBO SLUŽIEB TRETEJ STRANY. ROVNAKO AKO PRI NÁKUPE PRODUKTU ALEBO SLUŽBY PROSTREDNÍCTVOM AKÉHOKOĽVEK MÉDIA ALEBO V AKOMKOĽVEK PROSTREDÍ BY STE MALI POUŽÍVAŤ SVOJ NAJLEPŠÍ ÚSUDOK A V PRÍPADE POTREBY POSTUPOVAŤ OPATRNE.

22. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

V ŽIADNOM PRÍPADE NEBUDEME MY ANI NAŠI RIADITELIA, ZAMESTNANCI ALEBO ZÁSTUPCOVIA NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM ALEBO AKEJKOĽVEK TRETEJ STRANE ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁSLEDNÉ, EXEMPLÁRNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO SANKČNÉ ŠKODY VRÁTANE UŠLÉHO ZISKU, UŠLÉHO PRÍJMU, STRATY ÚDAJOV ALEBO INÝCH ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH Z VÁŠHO POUŽÍVANIA STRÁNKY, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SME BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. BEZ OHĽADU NA ČOKOĽVEK OPAČNÉ, ČO JE TU UVEDENÉ, NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM Z AKÉHOKOĽVEK DÔVODU A BEZ OHĽADU NA FORMU ŽALOBY BUDE VŽDY OBMEDZENÁ NA SUMU, KTORÚ STE NÁM PRÍPADNE ZAPLATILI. ZÁKONY NIEKTORÝCH ŠTÁTOV USA A MEDZINÁRODNÉ ZÁKONY NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK ALEBO VYLÚČENIE ČI OBMEDZENIE URČITÝCH ŠKÔD. AK SA NA VÁS TIETO ZÁKONY VZŤAHUJÚ, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ ODMIETNUTIA ZODPOVEDNOSTI ALEBO OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ A MÔŽETE MAŤ ĎALŠIE PRÁVA.

23. ODŠKODNENIE

Súhlasíte s tým, že nás, vrátane našich dcérskych spoločností, pridružených spoločností a všetkých našich príslušných vedúcich pracovníkov, zástupcov, partnerov a zamestnancov, budete brániť, odškodňovať a chrániť pred akoukoľvek stratou, poškodením, zodpovednosťou, nárokom alebo požiadavkou, vrátane primeraných poplatkov a výdavkov na právne zastupovanie, vznesenou akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúcou z: (1) vašich príspevkov; (2) používania stránky; (3) porušenia týchto Podmienok používania; (4) akéhokoľvek porušenia vašich vyhlásení a záruk uvedených v týchto Podmienkach používania; (5) vášho porušenia práv tretej strany, okrem iného vrátane práv duševného vlastníctva; alebo (6) akéhokoľvek otvoreného škodlivého konania voči inému používateľovi stránky, s ktorým ste sa spojili prostredníctvom stránky. Bez ohľadu na vyššie uvedené si vyhradzujeme právo na vaše náklady prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní nás odškodniť, a vy súhlasíte, že budete na svoje náklady spolupracovať pri našej obhajobe takýchto nárokov. Vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás informovali o každom takomto nároku, žalobe alebo konaní, ktoré je predmetom tohto odškodnenia, hneď ako sa o ňom dozvieme.

24. ÚDAJE POUŽÍVATEĽA

Budeme uchovávať určité údaje, ktoré prenesiete na stránku, na účely riadenia výkonu stránky, ako aj údaje týkajúce sa vášho používania stránky. Hoci vykonávame pravidelné rutinné zálohovanie údajov, za všetky údaje, ktoré prenášate alebo ktoré súvisia s akoukoľvek činnosťou, ktorú ste vykonali pomocou lokality, nesiete výhradnú zodpovednosť vy. Súhlasíte s tým, že voči vám nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie takýchto údajov, a týmto sa vzdávate akéhokoľvek práva na žalobu voči nám vyplývajúceho z takejto straty alebo poškodenia takýchto údajov.

25. ELEKTRONICKÁ KOMUNIKÁCIA, TRANSAKCIE A PODPISY

Návšteva stránky, odosielanie e-mailov a vypĺňanie online formulárov predstavuje elektronickú komunikáciu. Súhlasíte s prijímaním elektronickej komunikácie a súhlasíte s tým, že všetky dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, prostredníctvom e-mailu a na Stránke, spĺňa všetky zákonné požiadavky na písomnú formu takejto komunikácie. TÝMTO SÚHLASÍTE S POUŽÍVANÍM ELEKTRONICKÝCH PODPISOV, ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A INÝCH ZÁZNAMOV A S ELEKTRONICKÝM DORUČOVANÍM OZNÁMENÍ, ZÁSAD A ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH, KTORÉ SME INICIOVALI ALEBO DOKONČILI MY ALEBO PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY. Týmto sa vzdávate akýchkoľvek práv alebo požiadaviek vyplývajúcich zo zákonov, nariadení, predpisov, vyhlášok alebo iných právnych predpisov v akejkoľvek jurisdikcii, ktoré vyžadujú originálny podpis alebo doručenie alebo uchovávanie neelektronických záznamov, alebo platieb alebo poskytovania úverov inými ako elektronickými prostriedkami.

26. RÔZNE

Tieto Podmienky používania a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá, ktoré sme zverejnili na stránke alebo v súvislosti so stránkou, predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami. Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok používania, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Tieto Podmienky používania platia v maximálnom rozsahu povolenom zákonom. Kedykoľvek môžeme postúpiť akékoľvek alebo všetky naše práva a povinnosti na iné osoby. Nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu, škodu, oneskorenie alebo nečinnosť spôsobenú príčinou, ktorú nemôžeme ovplyvniť. Ak sa niektoré ustanovenie alebo časť ustanovenia týchto Podmienok používania označí za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné, toto ustanovenie alebo jeho časť sa považuje za oddeliteľné od týchto Podmienok používania a nemá vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení. Medzi vami a nami nevzniká žiadny spoločný podnik, partnerstvo, pracovnoprávny vzťah ani vzťah zastúpenia v dôsledku týchto Podmienok používania alebo používania Webových stránok. Súhlasíte s tým, že tieto Podmienky používania sa nebudú vykladať v náš neprospech z dôvodu ich vypracovania. Týmto sa vzdávate akejkoľvek obrany, ktorú by ste mohli mať na základe elektronickej formy týchto Podmienok používania a absencie podpisu zmluvných strán pri uzatváraní týchto Podmienok používania.

27. KONTAKTUJTE NÁS

Ak chcete vyriešiť sťažnosť týkajúcu sa stránky alebo získať ďalšie informácie o používaní stránky, kontaktujte nás na adrese:

Klimalex – Alexander Polák

Šintavská 3141/8

Petržalka

Bratislava, Bratislavský kraj 851 05

Slovensko

Telefón: (+421)910 948 789

info@klimalex.sk

Klimalex.sk

Klimalex je špička vo svojom obore, keď ide o montáž, servis a predaj klimatizácií v Bratislave a okolí. Snažíme sa robiť svoju prácu poctivo a dôkladne, aby ste si mohli užívať pohodlie domova celý rok.

Copyright © | Web development by Grew Studio

Zavoláme Vám pre individuálnu zľavu a obhliadku